ماشین حساب تبلیغاتی
ماشین حساب تبلیغاتی ( Calculator ), محصولی امروزی از دسته هدایای الکترونیکی و دیجیتال است.
در سالهای اخیر، استفاده از آن برای تبلیغ برند بسیار زیاد شده است.
بازرگانی دشتبان انواع متنوع این محصول را برای تقدیم به مخاطبین عرضه می نماید.

ماشین حساب تبلیغاتی

DGT-0110 | ماشین حساب آیفون